สาระน่ารู้


พรบ. คืออะไร
พรบ. หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี พ.ศ. 2535 ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ
การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ
หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
- เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
- เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว
ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ / โทษการไม่ทำประกันภัย
- ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองรถ ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำ
รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ
- การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
ผู้ใดที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ
- ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดิน
เท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจาก
รถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้- - ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
- บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 25,000 บาท ถึง 50,000 บาท


ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3